افعال حالت مجهول در زبان انگلیسی

افعال حالت مجهول در زبان انگلیسی

افعال حالت مجهول در زبان انگلیسی

برای زبان آموزانی که قصد دارند انگلیسی را از پایه اصولی یاد بگیرند، یکی از بخش های بسیار مهم در گرامر انگلیسی افعال مجهول یا Passive هستند. در حقیقت هر گاه بخواهیم جمله را طوری بیان کنیم که به فاعل جمله اشاره نشود، از افعال حالت مجهول در زبان انگلیسی استفاده می کنیم.

 

کاربرد افعال مجهول در زبان انگلیسی

در حقیقت همان طور که عرض شد وقتی فاعل کاری اهمیت چندانی ندارد یا فاعل ناشناخته است، این گونه جمله بیان می شود که تاکید به جای فاعل روی خود انجام فعل باشد.

   .A boy was hit by a truck

یک پسر توسط کامیون زیر گرفته شد.

 

.He was injured

او مجروح شد.

 

ساختار گرامری جملات مجهول در زبان انگلیسی

جملات مجهول در هر زمانی می توانند ایجاد شوند. ساختار کلی آن ها بدین صورت است:

قسمت سوم فعل + شکل متناسب فعل to be  + مفعول

 

زمان ها:

جملات مثال

زمان حال ساده

The boy is taken to hospital.

حال استمراری

The boy is being taken to hospital.

حال کامل

The boy has been taken to hospital.

گذشته ساده

The boy was taken to hospital.

گذشته استمراری

The boy was being taken to hospital.

گذشته کامل

The boy had been taken to hospital.

آینده ساده با will

The boy will be taken to hospital.

آینده ساده با going to

The boy is going to be taken to hospital.

آینده کامل

The boy will have been taken to hospital.

حالت شرطی نوع اول

The boy would be taken to hospital.

حالت شرطی نوع دوم

The boy will have been taken to hospital.