افعال مدال در زبان انگلیسی

افعال مدال در زبان انگلیسی

افعال مدال در زبان انگلیسی

در ادامه مباحث معرفی افعال در گرامر زبان انگلیسی به افعال مدال در زبان انگلیسی می پردازیم که به آن ها افعال کمکی یا افعال modal هم می گوییم. در مورد کاربردهای modal verbs در زبان انگلیسی نیز در این مطلب توضیحات لازم را خواهیم داد. 

افعال کمکی یا مدال در زبان انگلیسی عیارتند از افعال : افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to .

در حقیقت به لحاظ معنایی این افعال قابلیت و توانایی و امکان انجام کاری را نشان می دهند.

 

ساختار گرامری افعال مدال در زبان انگلیسی

نکته مهم این است که به صورت کلی این افعال در حالت زمان حال استفاده شده و سوم شخص مفرد آن ها s نمی گیرد. فعل اصلی بدون to یا حرف اضافه دیگر به فعل مدال نسبت داده می شود. مثال:

.David must do all his best to get better score

دیوید باید تمام کاری که از دستش بر می آید را انجام دهد تا نمره بهتری بدست آورد.

نکته  دوم این است که این جملات برای منفی شدن به فعل کمکی نیاز ندارند. برای سوالی کردنشان نیز به همین صورت است. مثال:

.Andrew must not invest money in worthless things

اندرو نباید پول در چیزهای بی ارزش سرمایه گذاری کند.

 

?Can he fix his car

آیا او می تواند ماشینش را تعمیر کند؟

 

کاربردهای افعال کمکی یا مدال در زبان انگلیسی

 

کاربرد برای سوال و یا درخواست و یا پیشنهاد می توان از دو نوع افعال مدال استفاده کرد که یکی محترمانه تر است. 

شکل معمولی شکل محترمانه مثال
can (توانایی) could

Can you clean the room?
Could you clean the room?

(می توانی این اتاق را تمیز کنی؟)

can (اجازه) may/might

Can I come in?
May/might I come in?

(می توانم بیاییم داخل؟)

shall should

Shall he pick the car up tomorrow?
Should he pick the car up tomorrow?

(آیا او می تواند فردا ماشین را تحویل بگیرد؟)

will would

Will the car be ready next week?
Would the car be ready next week?

(آیا ماشین تا هقته آینده آماده خواهد بود؟)

 

نکته : در انتخاب بین Will/Shall ، باید در نظر داشت که Will برای درخواست استفاده می شود. اما وقتی به صورت اول شخص مفرد یا جمع پیشنهادی را به صورت سوالی میخواهیم مطرح کنیم از Shall استفاده می کنیم. توضیح با ذکر 2 مثال:

?Martin, will you fix the computer

مارتین، آیا کامپیوتر را درست می کنی؟

?Shall I fix the computer

کامپیوتر را درست کنم؟ ( جمله به صورت پیشنهاد اول شخص است)

 

نکته : در بیان زمان گذشته جملات با افعال کمکی یا مدال، باید از شکل های جایگزین که مربوط به زمان گذشته است استفاده شود.

فعل مدال شکل جایگزین جمله مثال
must to have to

Helen must do her best to get better score.

هلن باید بهترین کاری که از دستش بر می آید را انجام دهد تا نمره بهتری کسب کند
Her father also had to do his best

پدر او هم مجبور بود بهترین کاری که از دستش بر می آمد را انجام دهد

must not not to be allowed to

Marcel must not touch anything dangerous.
(مارسل نباید هیچ چیز خطرناکی را لمس کند.)

His father was not allowed to touch anything dangerous.

(پدر او اجازه نداشت هیچ چیز خطرناکی را لمس کند.)

can  (توانایی) to be able to/could

Frank can already fix the computer.

(فرانک می تواند کامپیوتر را درست کند.)

His father was not able to/couldn’t fix the computer.

(پدر او نمی توانست کامپیوتر را درست کند.)

can (اجازه داشتن) to be allowed to/could

Max can help in the garage at the age of 12.

(ماکس می تواند [اجازه دارد] با 12 سال سن در گاراژ کمک کند.)

Max’s father was allowed to help at the age of 13.

(پدر او اجازه داشت در سن 13 سالگی کمک کند.)

need not not to have to Max need not worry about his future.
(ماکس نیازی ندارد در مورد آینده اش نگران باشد.)Max’s father did not have to worry about his future either.(پدر او مجبور نبود در مورد آینده اش نگران باشد.)
should/ought to to be supposed to/to be expected to/to be to

Max should work in the garage more often.

(ماکس باید بیشتر در گاراژ کار کند.)

Max’s father also was supposed to/was expected to/was to work in the garage often.

(پدر ماکس هم باید [قرار بود] اغلب در گاراژ کار کند.)

 

نکته: هر گاه بخواهیم به عنوان گذشته فعل can فعل به کار ببریم، از could و was/were able to استفاده می کنیم. اما بین جاهایی که این افعال به کار می روند تفاوت است.

از فعل could برای نشان دادن توانایی ها و قابلیت های کلی مثل حس کردن، شنیدن، دیدن، بوییدن، مزه کردن و … به همراه فعل هایی مثال feel, hear, see, smell, taste, remember  و … استفاده می شود. 

این در حالی است که افعال was/were able to برای بیان توانایی ها و قابلیت هی خاصی در زمان گذشته به کار می روند.

 

نکته: برای برخی افعال مدال در زمان حال هم می توان افعال جایگزین استفاده کرد. مثال:

.I am able to solve the problem.   =  I can solve the problem

 

 

افعال مدال در زبان انگلیسی