افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی در زبان انگلیسی

برای سوالی کردن، منفی کردن و همچنین ساختن ساختار زمان هایی مختلف و ساختار جملات مجهول از برخی افعال کمکی استفاده می شود که به auxiliary verbs مشهور هستند. دراین مطلب به افعال کمکی در زبان انگلیسی و کاربرد آن ها در گرامر انگلیسی اشاره می نماییم.

افعال کمکی در زبان انگلیسی عبارتند از: be ، do ، have ، will. حال به کاربرد تک تک این افعال کمکی می پردازیم.

 

فعل کمکی be

فعل be یا همان to be فعلی بی قاعده بوده و هم می تواند فعل کمکی و هم فعل اصلی جمله باشد. این فعل در زمان حال ساده به صورت am ، is ، are و در زمان گذشته ساده به صورت was و were به کار می رود. در زمان های گذشته کامل و حال کامل نیز از قسمت سوم این فعل یعنی been استقاده می شود. فعل be  در ساخت زمان حال استمراری، گذشته استمراری، حال کامل استمراری، گذشته کامل استمراری، افعال محهول، حال و گرشته کامل، آینده نوع اول به صورت فعل کمکی ظاهر شود.

اما اگر هیچ فعلی مستقیم بعد آن نیاید به عنوان فعل اصلی هم استفاده می شود.