کلمات اشاره در زبان انگلیسی

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

برای اشاره افراد و اشیاء در گرامر زبان انگلیسی، از ضمایر اشاره یا کلمات اشاره استفاده می شود. در این مطلب به انواع کلمات اشاره در زبان انگلیسی می پردازیم و با چگونگی کاربرد آن ها بیشتر آشنا می شویم.

 

کاربرد کلمات اشاره در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی کلمات اشاره را برای مفرد و جمع به صورت اختصاصی استفاده می کنیم.

برای اشاره به اسامی مفرد در زبان انگلیسی از this یا that استفاده می شود.

برای اشاره به اسامی جمع در زبان انگلیسی از this یا that استفاده می شود.

حال با مثال هایی به کاربرد آن ها می پردازیم:

this laptop here – that laptop over there

این لپ تاپ اینجا – آن لپ تاپ آنجا

 

these laptops here – those laptops over there

این لپ تاپ ها اینجا – آن لپ تاپ ها آنجا

 

کاربرد کلمات اشاره با در نظر داشتن مکان

وقتی برای اشاره به چیزی که در مکانی قرار دارد از کلمات اشاره بهره ببریم، برای اشاره به چیزهایی که نزدیکند، در حالت مفرد از this و در حالت جمع از these استفاده می کنیم که معنی این و اینها را می دهند.

اما برای چیزهایی که دور هستند در حالت مفرد از that  و در حالت جمع از those استفاده می کنیم که معنی آن و آنها را می دهند.

.this laptop is more expensive than those ones

این لپ تاپ گران تر از آن یکی هاست.

 

کاربرد کلمات اشاره با در نظر داشتن زمان

this و these برای زمان هایی استفاده می شود که هنوز نگذشته اند.

that و those معمولا به زمان هایی در گذشته اشاره می کنند البته گاهی هم ممکن است این کلمات  برای اشاره به آینده دور استفاده شوند.

I have an interesting meeting this week

من یک دیدار جذاب دارم این هفته