مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی

مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی

در هر زبانی مانند زبان انگلیسی مصدر شکل ساده و اولیه فعل است. در گرامر انگلیسی دنبال برخی از افعال یا عبارات مصدر فعل infinitive یا اسم مصدری gerund می آید. در ادامه بیشتر به توضیح و کاربرد مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی اشاره می کنیم. با ما همراه باشید.

کاربرد مصدر در زبان انگلیسی

بعد از برخی اسامی خاص:

There was no need to get stressed

بعد از برخی صفات خاص:

It was difficult to earn money

بعد از برخی افعال خاص:

We should stay at school

بعد از برخی عبارات خاص:

I would rather stay at school

 

اسم مصدر در زبان انگلیسی چگونه ساخته می شود؟

اسم مصدر یا gerund به شکل ing- دار از فعل گفته می شود. زمانی که فعل با برخی کلمات خاص مورد استفاده قرار می گیرد باید از اسم مصدری آن استفاده کرد.

اسم مصدر به عنوان مفعول جمله، بعد از برخی حروف اضافه مانند of، بعد از برخی اسامی به همراه یا بدون حروف اضافه، بعد از برخی افعال خاص و … به کار می رود.

I enjoy playing Tennis

در برخی موارد فرقی ندارد از مصدر یا اسم مصدری استفاده شود. به عنوان مثال:

We started to play football = We started playing football