طرز تهیه پاری کباب؛ جوجه کباب هندی

http://www.bartarinha.ir/fa/news/142890/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C