ضمایر مبهم یا نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر مبهم یا نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر مبهم یا نامعین در زبان انگلیسی

از موارد دیگر کاربردی در گرامر زبان انگلیسی، ضمایر مبهم یا نامعین هستند که در زبان انگلیسی Indefinite Pronouns نامیده می شوند. در حقیقت کاربرد آن ها در ارتباط با کسی یا چیزی است که نامعین بوده و یا در ارتباط با موضوعی عمومی است. در ادامه بیشتر با کاربردهای ضمایر مبهم یا نامعین در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

 

کاربر ضمایر مبهم یا نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر مبهم برای افراد: آخرشان به one یا body ختم می شود.

everybody/everyone, somebody/someone, anybody/anyone, nobody/no one

 

ضمایر مبهم برای اشیاء: آخرشان به thing ختم می شود.

everything, something, anything, nothing

 

نکته کاربردی:

میتوان به جای nothing/nobody/no one ازanything/anybody در جملات منفی نیز استفاده کرد.