زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

یکی از زمان هایی که کمی یاد گیری آن برای فارسی زبانان معمولا مشکل بوده است زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی می باشد. زیرا اگر این زمان را فقط از نظر ساختاری یاد بگیرید، نمی توانید به صورت کاربردی آن را یاد بگیرید و آن را در مکالمه و نوشتار به کار ببرید. به  زمان حال کامل استمراری در انگلیسی، present perfect continuous می گویند. در واقع زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی برای مواقعی به کار می روند که می خواهیم یک کاری را که تقریبا تا امروز طول کشیده و یا تاثیر آن روی زمان حال است را بیان کنیم. درواقع این زمان یک کار آنی را بیان نمی کند. بلکه یک روند را تعریف می کند. با ما همراه باشید تا همراه با مثال، کاربردها و ساختار زمان حال کامل استمراری را بیان کنیم.

 

ساختار گرامری زمان حال کامل استمراری

برای ساختن جملاتی با افعال زمان حال کامل استمراری باید فعل کمکی have را به همراه قسمت سوم فعال be ، یعنی been، قبل از فعل اصلی قرار دهیم. سپس فعال اصلی به صورت همراه با ing قرار می گیرد.

  جملات مثبت جملات منفی جملات سوالی
I/you/we/they have been listening have not been listening Have I been listening?
he/she/it he has been listening he has not been listening Has he been listening?

 

کاربردهای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

 

کاربرد اول زمان حال کامل استمراری : کاری که از زمانی مشخص در گذشته شروع و تا به حال طول کشیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد. مثال:

.I have been working in this copany for 5 years

من 5 سال است که در این شرکت کار می کنم.

 

کاربرد دوم زمان حال کامل استمراری : وقتی قصد داریم روی طول کشیدن یک کار تاکید کنیم. مثال:

.David has been painting since he was 4 years old

دیوید از زمانی که 4 سال داشته نقاشی می کشیده است.

 

کاربرد سوم زمان حال کامل استمراری : کاری که در گذشته کامل شده و روی حال تاثیر می گذارد. مثال:

.As she has been doing her homeworks all day long, she is too tired now

به این خاطر که او تمام روز را مشغول انجام تکالیفش بود، الان خیلی خسته است.