جملات حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

جملات حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

جملات حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

در بخش دوم معرفی جملات شرطی زبان انگلیسی، به جملات حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی می پردازیم. در حقیقت ساختار این نوع جملات شرطی هم با تفاوتی کم شبیه جملات شرطی نوع اول است. اما تفاوت آن این است که برای بیان مسائل غیر واقعی و تخیلی بیشتر به کار می رود. در واقع بیان می شود که اگر کار خاصی در گذشته انجام می شد، الان نتیجه ای می داد که در حال حاضر وجود ندارد.

 

ساختار گرامری جملات شرطی نوع دوم انگلیسی

همانطور که می دانیم جملات شرطی زبان انگلیسی دو بخش دارند. در جملات شرطی نوع دوم، ساختار بدین صورت است:

قسمت دوم فعل با ساختار: would+verb ,  قسمت اول جمله با فعل گذشته ساده  +  If

در این ساختار گرامری می توان به جای would از Could  و Might نیز استفاده کرد.

مثال :

.If I had a million dollar, I would travel around the world