جملات حالت شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات حالت شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات حالت شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات شرطی از نکات مهم در گرامر انگلیسی به شمار می روند. به این جملات، Conditional Sentences گفته می شود. این جملات از دو بخش ساخته می شوند. به طور ساده اینگونه جملات از if در ابتدایشان استفاده کرده و در بخش دوم نتیجه ای که در صورت رعایت این اگر به دست می آید را بیان می کنند.

ساده ترین این ها جملات حالت شرطی نوع اول در زبان انگلیسی هستند. کاربرد این مدل از جملات شرطی برای بیان کاری است که اگر درحال انجام گیرد، در آینده نتایجی خاص را به همراه خواه داشت.به عنوان مثال:

.If you study hard, you will get the best score

اگر به سختی مطالعه کنی، بهترین نمره را کسب خواهی کرد.

 

ساختار جملات شرطی نوع اول در انگلیسی

ساختار گرامری جملات شرطی نوع اول بدین صورت است:

جمله با فعل آینده ساده + جمله با فعل حال ساده + if

نکته مهم این است که در قسمت دوم جمله، به جای فعل will می توان از سایر Modal Verb بهره برد.